ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 17, 2010

റയ്യാൻ
റയ്യാനിൻ വാതായനത്തിൽ

നന്മയുടെ പുഷ്പഹാരവുമായി...

മന്ദസ്മിതം തൂകിനിൽക്കുന്നു...

മാലാഖമാർ ആകാശനീലിമയിൽ

പാപത്തിൻ അസ്തമയ സീമയിൽ

ഉദയം കൊണ്ട

നന്മയുടെ പൊൻ കിരണങ്ങൾ

ദൈവദാസരുടെ കണ്ണിമയിൽ തട്ടി

പ്രതിഫലിക്കുന്നു ....
റയ്യാനെന്ന കവാടത്തിൽ

വ്രതത്തിൻ ചാരുതയാൽ ....

മനസിൽ നന്മയുടെ തിരിതെളിയിച്ച്..

വിശ്വാസത്തിൻ ദ്രഡതയാൽ

വിശുദ്ധമാം ഗ്രന്ഥത്തിൻ

വിശാലതയിലേക്ക് ആണ്ടിറങ്ങി....

നന്മയുടെ മുത്തുച്ചിപ്പികൾ


വാരിയെടുക്കുക നീ..

വലം കൈ നൽകുന്നത്

ഇടം കൈ അറിയാതെ ...

വരുന്നവർക്കൊക്കെ

വാരിക്കൊടുക്കുക നീ..

പുണ്യ മാസത്തിൻ

നിലാവെളിച്ചത്തിൽ .....

പള്ളിമിനാരങ്ങൾ മാടിവിളിക്കുന്നു ....

നിൻ മനതാരിൽ നന്മയുടെ
പറുദീസ കെട്ടിപടുക്കുവാൻ

റയ്യാനിൽ വാതായനം

നിനക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നൂ..

നിൻ നാഥന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനമായി....